JOURNALS

 1. pradeep ranjan I journal
 2. pradeep ranjan II journal
 3. Vandana yagik I journal
 4. Vandana yagik II journal
 5. SATYAM DWIVEDI
 6. PRADEEP RANJAN IV JOURNAL
 7. SHODH DRISHTI
 8. VIDHYA BHARTI
 9. NAVEEN SHODH SANSAR 2
 10. Dr.Ghooman Ahirwar i Journal
 11. Dr. Ghooman Ahirwar II Journal
 12. Dr. Ghooman Ahirwar III Journal
 13. Pradeep shyam ranjan IV